Regler & villkor innefattar följande;

§ Arrangör av resorna är Public Event Marstrand AB,

§ Resan/arrangemanget betalas till Public Event Marstrand AB senast 10 dagar, enligt faktura, efter avslutat resa/arrangemang. Om betalning ej sker via faktura skall den senast ske på plats innan avfärd eller till vårt bankgiro.

§ Beställning kan ske muntligen eller skriftligen. Företaget skall skriftligen, t.ex. via elektronisk post, bekräfta mottagandet av beställningen, för att denna skall kunna åberopas av beställaren. I bekräftelsen bör noga anges priset och vad som beställts, t.ex. lokaler, möblering, utrustning, måltider och förfriskningar, hotellrum, eventuella transporter, specialutrustning, särskilda önskemål, tid för tillträde till lokaler, garderobsservice m.m.

§ Resa som ställs in pga. hårt väder eller tekniskt fel på båten, ersättes med en ny resa vid ett annat datum. Public Event Västkusten AB ersätter inte annan ekonomisk skada som uppkommer vid inställd resa.

§ Public Event Marstrand AB har en Personförsäkring Länsförsäkringar för samtliga gäster som gäller som komplement för egen hemförsäkring eller företagsförsäkring vid skada.

§ Public Event Marstrand AB reserverar sig för avvikande upphämtning och hemkomst tider för resan som kan uppstå under oförutsedda händelser. Ekonomisk ersättning utgår ej för detta.

§ Public Event Marstrand AB har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i båtar, hotellrum eller i konferenslokaler. Skulle det emellertid visa sig att företaget eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förekommit eller skadats, ansvarar företaget för den förekomna/skadade egendomen.

§ Avbokning:

  • Vid avbokning senare än 45 dagar innan utsatt datum uttages en avgift på 30 % av arrangemangets pris exkl. moms.
  • Vid avbokning senare än 30 dagar innan utsatt datum uttages en avgift på 50% av arrangemangets pris exkl. moms.
  • Vid avbokning senare än 14 dagar innan utsatt datum sker ingen återbetalning av arrangemangets fakturerade belopp.
  • En likvärdig resa eller arrangemang kan dock bokas om inom en (1) månad efter avbokningen.

§ Gällande säkerhetsföreskrifter skall meddelas passagerarna innan avfärd av Public Event Marstrand AB personal på båten. Säkerhetsföreskrifterna skall följas av passagerarna, om passagerarna ej följer dessa utgår ingen ekonomisk ersättning för eventuell skada.

§ Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför företagets kontroll, berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Personuppgiftslagen (GDPR);

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i The General Data Protection Regulation (GDPR).
Personuppgifter samlas enbart in under affärsmässiga grunder som ni själva uppger till oss vid milkontakt eller anmälan till vårt nyhetsbrev. Uppgifter som samlas in är mailadresser, fakturaadresser & organisationsnummer ( Vi samlar aldrig in några personnummer) Vårt kundregister delas inte med någon annan part, eller säljs vidare, uppgifterna används för att fullgöra bokningsbekräftelsen och fakturera Er som kund. Om ni ej accepterar detta så kontakta oss på info@public-event.se
Vi lägger inte upp några personuppgifter i våra register, utan vid bokning av arrangemang eller aktivitet så kommer enbart uppgifter in i vårt kundregister, uppgifterna delas ej med någon annan part.
Era personuppgifter förvaras säkert i vårt affärssystem på egen server, inga uppgifter från vårt affärssystem befinner sig hos tredje part.
Syftet med vårt register är att i eget syfte kunna kontakta er via telefon, post eller mejl. (mejl endast om ni godkänt mejlutskick)

Public Event Marstrand AB gallrar i sina register enligt vid tidpunkten aktuell lag och raderar alla data när behov för lagring inte längre förekommer.

Du som kund bestämmer över dina personuppgifter, du har rätt att begära utdrag från oss som företag aktuellt lagrade uppgifter samt återkalla samtycket till lagringen när som helst.